Stanovy Golf Klub Měšice

 

Článek 1

Název sdružení

Název sdružení je Golf Klub Měšice. (dále jen GKM nebo Klub)

 

Článek 2

Sídlo sdružení

Sídlo Golf Klub Měšice je na adrese:

Školská 20

25064 Měšice

Česká republika

 

Článek 3

Cíle činnosti GKM

 

Cílem činnosti GKM je vytvářet podmínky k aktivnímu provozování golfové hry, především se zaměřením na:

-          Rozvoj a propagaci golfového sportu, jako prostředku aktivního odpočinku

-          Rozšiřování nabídky služeb souvisejících s provozováním a rozvojem golfu

 

Článek 4

Práva a povinnosti členů

 

4.1. Vznik a zánik členství:

 

a)      –členem GKM se může stát fyzická nebo právnická osoba, která se přihlásí k respektování členských povinností vyplývajících ze stanov GKM

-Valná hromada má právo jmenovat čestné členy GKM

        b)    členství GKME zaniká

               -úmrtím člena

               -zrušení právnické osoby

               -doručením písemného oznámení člena o ukončení členství

               -zrušením členství z rozhodnutí výboru pro neplnění členských povinností

               -nezaplacením ročního poplatku do stanoveného data

 

4.2. Formy členství:

a)-řádné členství – ke každému členství přináleží vždy jeden platný hlas a to jak pro fyzické, tak právnické osoby

b)-mimořádné členství – je vázáno na majitele golfového areálu. K tomuto členství přináleží vždy majorita platných hlasů

 

4.3. Práva člena Klubu

- účastnit se Valné hromady (VH)

-uplatňovat požadavky a stížnosti u výboru Klubu (VK) a to výhradně písemnou formou

-odvolávat se proti rozhodnutí VK u VH

-kandidovat do VK

-využívat golfového Klubového zázemí

 

 

4.4. Povinnosti člena Klubu

-svým vystupováním a jednáním přispívat k dobrému jménu GKM

-řídit se stanovami GKM a respektovat pokyny VK

-uhradit v termínu

 

Článek 5

Orgány sdružení

 

5.1. Nejvyšším orgánem Klubu je valná hromada. Projednává a schvaluje zprávy. Volí prezidenta, viceprezidenta, případně sportovně technickou komisi, a revizora účtů (RÚ). VK svolává zpravidla jednou ročně VH. VH je usnášení schopná při účasti 10% členů z celkového počtu řádných členů GKM v den konání VH. Při požádání více než 40% členů je VK povinen svolat mimořádnou VH do 30 dnů.

5.2. Svolání VH se provede písemnou formou na adresu členů Klubu

5.3. Volby jsou veřejné vyjma voleb do orgánů Klubu, kde se provádí volby tajné, více kolové

5.4. Výkonným, řídícím a odpovědným orgánem za činnost GKM v době mezi VH je nejméně tří členný VK. Jeho funkční období je pětileté. V čele VK stojí president Klubu, jeden vicepresident.

5.5. Kandidáta na funkce presidenta a vicepresidenta navrhuje odstupující VK. Funkční období je pětileté. Kandidátem na tyto funkce může být pouze člen, jehož členství v GKM trvá v té době nepřetržitě minimálně 12 měsíců.

5.6. Jménem GKM je v plném rozsahu oprávněn jednat vždy president Klubu.

 

Článek 6

Zásady hospodaření

 

6.1. Sdružení vede řádné účetnictví v souladu se zákonem 83/1990 o sdružování občanů a zákonem o účetnictví 563/1991.

6.2. Kontrolou účetnictví zajišťuje RÚ vždy do konání VH GKM.

6.3. Zdroje hospodaření Klubu jsou dary, granty, dotace, členské příspěvky.

 

Článek 7

Závěrečné ustanovení

 

7.1. Tyto stanovy jsou závazné pro všechny členy GKM. Mohou být změněny pouze usnesením v VH.

7.2. O zániku Golf Klub Měšice může rozhodnout pouze VH, která také rozhoduje o způsobu likvidace.

Kontakt

Golf Klub Měšice, z.s.
Nosticova 16, 250 64 Měšice
+420 723 719 862